Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Ellen Postma - Ghostwriting, zoals deze beschikbaar is gesteld door mij - Ellen Postma. In deze algemene voorwaarden geef ik aan onder welk voorbehoud ik mijn diensten aanbied.


Intellectueel eigendom website

Het gebruik van de informatie op mijn website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mij is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij mij.


Intellectueel eigendom projectvoorstellen

De informatie in projectvoorstellen mag niet met derden worden gedeeld zonder schriftelijke toestemming van mij.


Informatie op de website en in projectvoorstellen

Voor de prijzen die op de website en in offerte staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met mij te mogen claimen of te veronderstellen. Ik streef naar een zo actueel mogelijke website en/of offerte. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://ellenpostma.nl of in een offerte onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website en in een offerte wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Ik behoud me het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.


Facturatie 

De betalingstermijn van facturen is 14 dagen.


Prijsstijgingen

Ik behoud me het recht voor om prijsstijgingen door te voeren gedurende een langlopend (> zes maanden) traject. Ik zal je hiervan ten alle tijden drie maanden voorafgaand aan de prijsstijging van op de hoogte stellen.


Betaling en garantie

Betaling dient te geschieden via iDeal of overschrijving. De facturatie is maandelijks,middels een deelfactuur. Op voorhand van de maand wordt vijftig procent gefactureerd, de overige vijftig procent wordt na afloop van een maand gefactureerd. Gedane betalingen worden niet geretourneerd. Op mijn diensten zit geen garantie.


Auteursrecht

Op alle teksten die ontstaan tijdens onze samenwerking heb jij het auteursrecht. Jij bent de auteur en komt ook als zodanig op de omslag van je boek. Of je de samenwerking met mij naar buiten wilt brengen, dat is aan jou.